Skip to content

Patrons

D'Costa, Mr. Ronald, (1964)
Bodhanwala, Mr. Bailey, (1965)
Sinha, Mr. Rana, (1970)

President

Fernandes, Fr. Pius, SJ

Advisors

Upadhyaya, Dr. Dinesh, (1964)
Dubey, Dr. Kailash, (1971)

Vice-Presidents

Talwar, Mr Rajiv (1984)

Secretary

Banerjee, Mr. Pratim, (1978)

Jt. Secretary

Singh, Mr. Rajiv, (1986)

Treasurer

Patel, Mr. Savak, (1993)

Jt. Treasurer

Sawa, Mr. Vishal (1998)

Executive Members

George, Fr. C. L, SJ (Rector)
Das, Mr. Amiya, (1975)
Prasad, Dr. Anand S. (1975)
Gupta, Mr. Mahendra, (1977)
Bhaduri, Dr. Joy (1981)
Alam, Mr. Iqbal (1984)
Bhauka, Mr. Manish (1994)
Jha, Mr. Vivek, (1996)
Jawanpuria, Mr. Vivek (2001)